Contact details

Please select what kind of support you need as below. (Nếu bạn cần ngôn ngữ TIẾNG VIỆT vui lòng xem ở dưới!)

Please visit this page to send request: CLICK HERE

Please fill this form to send request: CLICK HERE

We will help you to create a backup database of your product list, competitor product’s links. You just need to RESTORE database in the application and it’s ready to scan. Support For Free for the first time when purchasing. For next time we will charge $1.5 for each 100 SKUs. 

Vui lòng lựa chọn vấn đề bạn muốn hỗ trợ dưới đây:

Vui lòng truy cập trang này để gửi yêu cầu: BẤM VÀO ĐÂY

Vui lòng điền vào mẫu này để gửi yêu cầu: BẤM VÀO ĐÂY

Chúng tôi sẽ giúp bạn tạo cơ sở dữ liệu backup danh sách sản phẩm của bạn, các liên kết của sản phẩm đối thủ cạnh tranh. Bạn chỉ cần RESTORE  cơ sở dữ liệu trong ứng dụng và nó đã sẵn sàng để quét. Hỗ Trợ Miễn Phí lần đầu khi tạo tài khoản. Nếu bạn bị mất dữ liệu cần khởi tạo lại từ đầu, chúng tôi sẽ tính phí 40.000 vnd cho mỗi 100 sản phẩm (SKU).

Scroll to top