Please fill-in 2 forms below for account and initial database creation. We offered 10 days free trial. No payment info needed! You can pay later if you’re sure Price1Click helped you! 

Please fill this form to send request: CLICK HERE

We will help you to create a backup database of your product list, competitor product’s links. You just need to RESTORE database in the application and it’s ready to scan.

Vui lòng điền vào 2 biểu mẫu bên dưới để tạo tài khoản và cơ sở dữ liệu ban đầu. Chúng tôi cung cấp 10 ngày dùng thử miễn phí. Không cần thông tin thanh toán! Bạn có thể thanh toán sau nếu bạn chắc chắn rằng Price1Click đã giúp bạn!

Vui lòng điền vào mẫu này để gửi yêu cầu: BẤM VÀO ĐÂY

Chúng tôi sẽ giúp bạn tạo cơ sở dữ liệu backup danh sách sản phẩm của bạn, các liên kết của sản phẩm đối thủ cạnh tranh. Bạn chỉ cần RESTORE cơ sở dữ liệu trong ứng dụng và nó đã sẵn sàng để quét.

 

Scroll to top